Zamówienia publiczne

Zamówienia bieżące

Ogłoszenie nr 580676-N-2020 z dnia 2020-09-07 r.
Ogłoszenie nr 500258950-N-2018 z dnia 29-10-2018 r.
Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie: Zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji frontowych w Dawnej Szkole Wydziałowej Św. Jadwigi z okresu autonomii galicyjskiej przy ul. Loretańskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 18181520000, ul. ul. Loretańska  16, 31114   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-12 422 21 87, e-mail zsenergetyk@interia.pl, faks 0-12 422 21 87.
Adres strony internetowej (url): www.zse.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji frontowych w Dawnej Szkole Wydziałowej Św. Jadwigi z okresu autonomii galicyjskiej przy ul. Loretańskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/WR/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich polegających na wymianie stolarki okiennej i bramy wejściowej - dziedziniec wewnętrzny - kontynuacja prac; 1 sztuka okna szwedzkiego łukowego, 14 sztuk okien szwedzkich prostych, wymianie stolarki drzwiowej w ilości 1 sztuka, opisane w dokumentacji, o której mowa w suta. 3 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dokumentacji powykonawczej konserwatorskiej (sprawozdania z prac konserwatorskich) a także rysunków technicznych wymienionej stolarki.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45212350-4, 45262600-7, 45262500-6, 45262510-9, 92522200-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 165446.14
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DeS Henryk Dowgier Anna Dowgier sp.j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kronikarza Galla 5/1
Kod pocztowy: 30-053
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 199580.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199580.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 199580.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 165446.14
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DeS Henryk Dowgier Anna Dowgier sp.j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kronikarza Galla 5/1
Kod pocztowy: 30-053
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 199580.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199580.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 199580.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67ust.1pkt6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki ponieważ spełnione zostały następujące przesłanki warunkujące jego udzielenie, tj. 1) przedmiotowe zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych , które były wykonywane jako zamówienie podstawowe (wymiana okien), 2) udzielenie przedmiotowego zamówienia nastąpiło w okresie ostatnich trzech lat od dnia udzielenie zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe udzielono 29 maja 2018r. 3) wykonawcą przedmiotowego zamówienia jest dotychczasowy wykonawca zamówienia podstawowego, tj. DeS H. Dowgier Anna Dowgier sp.j. z siedzibą w Krakowie, 4) przedmiot obydwu zamówień jest zgodny, w obu zamówieniach przedmiotem są roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 5) w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego o nr 545679-N-2018 z dn. 16.04.2018r., sekcji II.7 zawarta została informacja o przewidywanym zamówieniu, w tym podana wartość przewidywanego przedmiotowego zamówienia (nie większa niż 200.000,00 PLN brutto).