Nagroda Rady Rodziców dla elektroników

Laureatem nagrody w roku szkolnym 2017/2018 został Łukasz Herdan z 1c

Laureatem nagrody w roku szkolnym 2016/2017 został Łukasz Giza ówczesny uczeń klasy 3e

REGULAMIN NAGRODY

dla uczniów klas elektronicznych I - III  Zespołu Szkół Energetycznych ufundowanej przez Radę Rodziców

 

§1

 1. Celem przyznawania nagrody jest promowanie w środowisku szkolnym uczniów zdobywających jak najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów ścisłych i technicznych
 2. Nagroda jest formą wyróżnienia za pracowitość, kreatywność i umiejętność wykorzystania zdolności technicznych, a w szczególności elektronicznych.
 3. Nagroda ma motywować uczniów do dalszego rozwoju zdolności technicznych , samodzielnej pracy oraz prezentowania jej efektów.

§2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i kryteria przyznawania nagrody.
 2. Fundatorem nagrody jest Rada Rodziców
 3. Nagroda przyznawana jest dla najlepszego ucznia z klasy elektronicznej od I do III.

§3

 1. Nagrodę stanowi Dyplom i Nagroda główna w wysokości 500 PLN.
 2. Kwota nagrody będzie przekazana osobiście nagrodzonemu przez Pana Dyrektora Marka Kolarskiego. na początku każdego roku szkolnego.

§4

Informacje o nagrodzie i regulaminie jej przyznawania będą dostępne na stronie internetowej szkoły: www.zse.krakow.pl

§5

1. Uczeń kandydujący do Nagrody powinien spełnić następujące warunki:

 • jest uczniem I, II, III klasy elektronicznej;
 • uzyska najlepszą średnią spośród uczniów klas elektronicznych I - III z przedmiotów zawodowych oraz z matematyki i fizyki w roku szkolnym w którym będzie przyznawana nagroda.

2. W przypadku uzyskania tej samej średniej z całości o wyniku decydują kolejne średnie i kryteria według kolejności:

 • średnia z przedmiotów zawodowych,
 • średnia z fizyki i matematyki,
 • lepsza frekwencja.

§6

 • Za udział w szkolnym Konkursie Prac Własnych im. Marka Rabijasza  i innych konkursach kierunkowych, uzyskuje się dodatkowo ocenę celującą, która liczy się do średniej
 • Za udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, uzyskuje się dodatkowo ocenę celującą, która liczy się do średniej oraz za przejście do każdego następnego etapu również uzyskuje się dodatkowo ocenę celującą, która liczy się do średniej.