Aktualności

Najczęściej zadawane pytania – rekrutacja

26.06.2020
  1. Jak złożyć wniosek?

Odp. Aby wziąć udział w rekrutacji, kandydat powinien zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym OMIKRON wykorzystując swój numer PESEL. Tam należy uzupełnić wniosek danymi osobowymi: swoimi i rodziców (opiekunów prawnych), wybrać szkoły w kolejności od najbardziej preferowanej. PAMIĘTAJ KOLEJNOŚĆ MA ZNACZENIE!

  1. Czy można złożyć podanie osobiście?

Odp. Wniosek można pobrać ze strony OMIKRON lub w sekretariacie szkoły, uzupełniając go na miejscu. Pracownik szkoły wpisze wniosek do systemu i wyda kandydatowi hasło dostępu.

Natomiast uzupełniony wniosek w systemie OMIKRON, należy wydrukować, podpisać i wraz
z załącznikami (jeżeli takie występują) dostarczyć osobiście do ZSE (jeżeli jesteśmy szkoła pierwszego wyboru) lub przesłać skan  na adres mailowy rekrutacja@zse.krakow.pl (jeżeli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru).

Sekretariat szkoły lub Komisja rekrutacyjna przyjmuje wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

  1. Ile szkół można wybrać?

Odp. We wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę szkół oraz dowolną liczbę grup rekrutacyjnych. PAMIĘTAJ KOLEJNOŚĆ MA ZNACZENIE!

  1. Jaki jest próg punktowy?

Odp. Progi punktowe nie są wyznaczane. Corocznie ilość punktów ucznia przyjętego jako ostatniego, poznajemy w momencie ogłoszenia list zakwalifikowanych. I ta ilość punktów może być wskazówką na kolejny rok rekrutacji.

  1. Jakie badania należy wykonać i gdzie?

Odp. Szkoła kieruje kandydata na badania u lekarza medycyny pracy, do konkretnych trzech placówek, z którymi dyrektor podpisał umowy.

  1. Jakie są kryteria przyjęcia do szkoły?

Odp. Przy przyjęciu do ZSE brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów, które zostają przeliczone na punkty:

- technik elektryk: j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka;

- technik elektronik: j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka;

- technik informatyk: j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka.

Do punktów uzyskanych z ocen dodawane są punkty z wyników egzaminu ósmoklasisty, dodatkowo punktowane jest świadectwo z wyróżnieniem, osiągnięcia w konkursach
i zawodach wiedzy oraz działalność na rzecz społeczności. Szczegóły dotyczące przeliczania na punkty dostępne są w regulaminie rekrutacji.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dostępne na stronie szkoły, w systemie OMIKRON, na stronach: https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych.html

https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/